Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Sekretariát Slovenskej mlynologickej spoločnosti bude vo Vrábľoch

Dňa 14. decembra 2005 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky (SSDVT) pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave za účasti významného historika a čestného predsedu spolku Jána Tibenského.

Na valnom zhromaždení boli prítomní aj predkladatelia výzvy na založenie Slovenskej mlynologickej spoločnosti – PhDr. Ladislav Mlynka, známy slovenský etnológ a Ľuboš Trubíni, riaditeľ projektu prípravy založenia Požitavského múzea mlynárstva vo Vrábľoch. Predkladatelia žiadosti oboznámili prítomných historikov a múzejníkov s výzvou založenia Slovenskej mlynologickej spoločnosti. PhDr. Ladislav Mlynka uviedol, že myšlienka založenia tejto spoločnosti vznikla počas Sympózia 2005, ktoré sa uskutočnilo v júni na Rodinnej farme Mašekov mlyn vo Vrábľoch. Počas Sympózia sa do spoločnosti prihlásilo viac ako 40 záujemcov, no ich počet počas roka stúpol dvojnásobne. Valné zhromaždenie jednohlasne odsúhlasilo založenie Slovenskej mlynologickej spoločnosti ako sekcie SSDVT pri Slovenskej akadémii vied.

A čo bude hlavným cieľom Slovenskej mlynologickej spoločnosti? Na túto otázku sme sa opýtali predsedu spolku PhDr. Ladislava Mlynku: „Máme záujem prostredníctvom svojich členov prispieť k lepšiemu poznaniu dejín mlynov a mlynárstva na Slovensku v jeho jednotlivých regiónoch. Chceme zhromažďovať archívne dokumenty, cechové štatúty a iné hmotné doklady, zároveň budeme odbornými radami napomáhať záujemcom o zachovanie a sprístupnenie mlynských areálov, tak v rôznych formách vidieckej agroturistiky, kultúrneho turizmu alebo v rámci zriaďovania náučných turistických chodníkov...“

Podobné mlynologické spoločnosti fungujú takmer v každom štáte Európy. Tieto spoločnosti majú aj svoju centrálu – Medzinárodnú mlynologickú spoločnosť so sídlom v holandskom Haagu. Už aj Slovensko má svoju mlynologickú spoločnosť, a práve tá bude mať svoj sekretariát na Mašekovom mlyne vo Vrábľoch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Bartovičová
(25. december 2005) www.wrable.sk