Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Rieka Žitava sa opäť vyliala z koryta

V pondelok 2. a v utorok 3. januára sa následkom vytrvalého dažďa a roztápania snehu hladiny vodných tokov na Vrábeľsku a Zlatomoravecku povážlivo zdvihli. V pondelok večer bol obvodnými úradmi životného prostredia vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity. V realite to vyzeralo tak, že niekoľko domov v Novej Vsi nad Žitavou malo vo svojich pivniciach vodu. Rieka Žitava sa vyliala zo svojho koryta aj na rozhraní chotárov Novej Vsi nad Žitavou a Vrábeľ.

Kritické miesto medzi chotármi

„Každý rok máme problémy, či už keď sa na jar rozpúšťa sneh alebo v lete pri zvýšenej búrkovej činnosti,“ hovorí člen povodňovej komisie Pavel Nagy. Kritickým miestom je podľa neho spomínaná hranica chotárov, kde rieka Žitava zaplavuje chotárnu časť nášho mesta na ploche niekoľko desiatok hektárov. (foto č. 1) „Ďalším ohrozeným miestom je okolie mosta v Hornom Ohaji, kde rieka nie je zregulovaná a v prípade extrémne zvýšenej hladiny reálne hrozí vystúpenie vody z koryta.“ (foto 2) P. Nagy zo svojich skúseností hovorí o marci v roku 1999, kedy sa tak zdvihla hladina rieky v Hornom Ohaji, že málo chýbalo, aby boli najbližšie domy zaplavené. „V minulých rokoch sme žiadali správcu vodného toku Žitava o patričné opatrenia, žiaľ, k náprave doteraz nedošlo. V tomto smere sa budú musieť bezpodmienečne podniknúť zákroky, pretože v meste sa rozvíjajú podniky priemyselného parku a v prípade ich zaplavenia by došlo k nesmiernym škodám,“ dodáva Pavel Nagy.

Povodňová komisia mesta Vráble, do ktorej patria aj vedúci predstavitelia mesta, niekoľkokrát obhliadla situáciu v Hornom Ohaji a informovala obvodnú povodňovú komisiu.

Navrhli ďalšie kroky

Následne členovia komisie navrhli Slovenskému vodohospodárskemu podniku závod Povodie dolnej Nitry, ktorý má vodné toky v tomto regióne v kompetencii, aby urobil príslušné opatrenia. „Navrhujeme, aby medzi Novou Vsou nad Žitavou a Horným Ohajom, v mieste, kde rieka Žitava prechádza do protismeru, bol breh zvýšený aspoň o meter kameninou a drvinou alebo skrátiť tok rieky, aby sa meander vyrovnal,“ uvádza prednosta Msú Ján Jamrich. „Ďalším riešením je vytvorenie odvodňovacieho rigola popri asfaltovej ceste spájajúcej Horný Ohaj s ohajskými vinicami. Prebytočná voda by tak tiekla pozdĺž cesty k Mašekovmu mlynu späť do Žitavy. Tretím naším návrhom je realizácia odvodňovacieho rigolu pri fi rme Plasmet pozdĺž poľnej cesty pri bývalých Stavebninách. Spodné i zvyšné vody pretekajúce od Horného Ohaja by mali šancu na odtok do Žitavy. Firma Plasmet je ochotná v tejto záležitosti fi nančne vypomôcť,“ dodal Ján Jamrich.

Správca toku sa odvoláva na majiteľov pozemkov

Aké opatrenia plánuje urobiť Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany, závod Povodie dolnej Nitry? Na to sme sa spýtali riaditeľa uvedeného závodu Silvestra Vargu, ktorý odpovedal, že ešte v roku 1984 boli spracované projektové dokumentácie na úpravu Žitavy, ale toto riešenie nebolo prijaté povoľovacími orgánmi. Dôvodom bolo stanovisko vtedy Krajského pamiatkového ústavu a ochrany prírody Bratislava. Títo vo svojom stanovisku označili alúvium Žitavy nad mestom Vráble ako územie s významnými biologickými funkciami a zároveň bolo vyhlásené ako chránená oblasť v tejto lokalite. Ďalším a tiež významným prvkom bola nemožnosť uskutočnenia záberov pozemkov patriacich iným majiteľom.

„Voda z koryta rieky v minulosti vždy vybrežovala na oboch stranách Žitavy a je tomu tak i teraz.,“ uviedol Silvester Varga. „Riešenie problému je žiadúce riešiť na viacerých miestach. Správca toku Žitava už v súčastnosti realizuje opatrenia na toku smerujúce k zabezpečeniu prietočnosti koryta odstraňovaním zátarasov v koryte, úpravy zníženej brehovej čiary dosypaním zeminou. Ďalším nutným opatrením je navýšenie existujúcej prístupovej cesty k Mašekovnu mlynu. Bolo by potrebné, aby sa cesta k Mašekovmu mlynu zdvihla a pred cestou bol zrealizovaný rigol, aby voda mohla ísť do koryta Žitavy. Toto opatrenie by mal uskutočniť investor priemyselného parku i z dôvodov jeho budúceho rozširovania. V zmysle platnej legislatívy danej v zákone o vodách a ochrane pred povodňami ten, kto buduje stavbu v území, ktoré je ohrozované vodami, je povinný si ju chrániť opatreniami v rámci stavby. Investor priemyselnej zóny na pravej strane toku Žitava bol v rámci povoľovacieho konania stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany, závod Povodia dolnej Nitry na túto skutočnosť upozornený,“ uzavrel Silvester Varga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Dóriová
(19. január 2006) Naše Vráble