Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
10.09.2011

La Via di Karol

Podporujeme myšlienky, projekty a akcie pre solidárny a udržateľný svet v réžii Kruhu WIGWAM - KAROLOVA CESTA.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Myšlienky, projekty a akcie pre solidárny a udržateľný svet v réžii Kruhu WIGWAM.

KAROLOVA CESTA

Trasa malých svätostánkov a modlitební. Medzinárodný projekt zahŕňa štyri krajiny: Poľsko, Slovensko, Rakúsko a Taliansko. Jeho zámerom je rozvoj cestovného ruchu na miestach existencie malých modlitební a iných významných miest viery po trase, ktorá má svoje cieľové body vo Wadowiciach, rodnom meste pápeža Jána Pavla II. a v Ríme, meste kde táto veľká osobnosť dokončila svoju púť.

PROJEKT MALÝCH MODLITEBNÍ

Európa je popretkávaná miestami viery, vo väčšine prípadom nie známymi, stále málo navštevovanými a preto často chátrajúcimi z dôvodu nedostatku potrebných zdrojov pomoci potrebnej na ich udržanie a rozvíjanie. Malé modlitebne a ostatné významné miesta viery, ktoré sa nachádzajú na vidieku alebo v horách, často krát obsahujú diela umeleckej hodnoty a stavby samotnej s ukážkou architektúry.

Pomocou rozvoja turistického ruchu pozdĺž trás malých modlitební by sa mohli dosiahnuť viacnásobné výsledky:
- znovuobnovenie záujmu o ich zachovanie
- dohľad na týmito miestami
- vytvorenie ubytovacích kapacít, rozvoj pohostinstva s ponukou miestnej kuchyne a s produktmi typickými pre danú oblasť

V histórii sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma. Je to skutočne pravda. V období Rímskeho Impéria boli vybudovaní cesta spájajúce Rím s ovládanými územiami. Príchod kresťanstva, ktoré doteraz považuje Rím za cieľ pútnikov, spôsobil, že sa miesta pôvodne určené na zastavenie a oddych zmenili na kazateľne, kostoly, kláštory a modlitebne. Modlitebňa sa stala synonymom cieľa cesty. Veriaci z okolia, ale aj zďaleka sa obracali k nim z úctou, alebo len jednoducho zo zvyku.

Myšlienka obnovenia turizmu sa teda opiera o projekt, ktorý je založený na podpore nielen trasy samotnej ale aj oblasti, regiónu, kraja, ktorými trasy prechádzajú, ako aj historicky a geograficky priľahlých oblastí. Základnými predpokladmi na to je prítomnosť eno-gastronomickeho, historického a kultúrneho bohatstva, ktoré dáva možnosť organizovať, spájať a transformovať tieto zložky do produktu cestovného ruchu ako súčasti myšlienky trvale udržateľného rozvoja so zachovaním zvláštností a lokálnej identity.

Zmyslom tohto projektu je príprava a implementácia zámeru zjednotenia značky pre upevnenie ale aj zjednodušenie komunikácie medzi rôznymi typmi a ponukami s možnosť spojenia trás malých modlitební s o systémom pohostinstva a stravovania, miestami predaja typických lokálnych potravinových produktov, kúpeľnými službami, horskou turistikou a cykloturistikou, návštevami archeologických a kultúrnych pamiatok a parkov.

Stratégia projektu sa zameriava na jej iniciáciu. Je to prostriedok, ako je možné zvýšiť záujem o bohatstvo regiónov prostredníctvom spojenia kultúry, prostredia, tradícií a pohostinnosti. Spojenie v sieti prevádzkovateľov, ako hospodárskych tak aj turistických a kultúrnych, ktoré pôsobia v danej oblasti.

Zámerom projektu je pracovať z ľudskými zdrojmi, čo znamená predovšetkým zosúladenie profesionálnych možností, počnúc spojením jednotlivých systémov so systémami územného rozvoja, ktoré už úspešne fungujú. Sú to napríklad Vínne cesty, cesta Viera a trasy parkov, atď.

Opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v prvom rade je vytvorenie trasy, spočítanie malých modlitební a zabezpečenie participácie GAL LEADER s národnými, regionálnymi a miestnymi subjektmi nachádzajúcimi sa na trasách. Kruh WIGWAM zabezpečuje kontakt medzi subjektmi, ponúkajúc – ako to vyplýva z funkcie samotnej – spojenie medzi jednotlivými aktérmi, a tiež ako spolupodporovateľ systému ponúk charakterizovanej ako Európska trasy malými modlitebňami – Karolova cesta. Poskytuje podporu a rozšírenie výsledkov tohto projektu.

----------------------------------------------------------------------------

Večnosť je v čase - Všetko je iba zlomok - Boh má ľudskú tvár
Viera je cenný spojenec na ceste k pravde

(Preklad - Katarína Mašeková)