Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Výskum
Obnovenie Benkovičovho mlyna

Stredné Požitavie malo svoju sústavu vodných mlynov. Táto sústava začínala v Slepčanoch kde stál obecný mlyn v strede obce, v Novej Vsi nad Žitavou taktiež obecný mlyn, Hornoohajský mlyn horný (Mašekov mlyn) a napokon Hornoohajský mlyn dolný (Benkovičov mlyn). Sústavu mlynov na strednom Požitaví uzatvárali dva mlyny v meste Vráble (horný a dolný), mlyn pri Fidvári a vodný mlyn v Žitavciach. Z týchto mlynov sa do dnešných čias zachovali iba 4 mlyny - Slepčiansky mlyn, Mašekov mlyn, Fidvársky mlyn a Žitavecký mlyn.

zákutie pri mlyne      poloha mlyna      dva body - zadná stena mlyna

Z dôvodu uchovania, resp. obnovy kultúrneho dedičstva sme sa rozhodli obnoviť pôvodný vodný drevený mlyn, ktorý stál asi 400 metrov južne pod Mašekovým mlynom. Mlyn dostal pomenovanie po poslednom majiteľovi mlyna zemepánovi Benkovičovi. Mlyn údajne vyhorel po prvej svetovej vojne. Správy o ňom máme z listinných materiálov a zo starých máp z roku 1782 a 1895.

zvýraznené - zadná stena mlyna      mapa z roku 1782      ortofoto mapa - Mašekov mlyn a Benkovičov mlyn

Rodina Demešovcov zamerala podľa ortofoto mapy presnú polohu Benkovičovho mlyna. Na mieste kde Benkovičov mlyn stál, stoja dodnes dva betónové stĺpy. Tie slúžia ako zameranie zadnej steny mlyna. Máme záujem na pôvodnom mieste vybudovať dnes už neexistujúci mlyn, ktorý bude súčasťou Požitavského múzea mlynárstva. Projekt obnovenia mlyna sme začali v roku 2004 získavaním archívnych dokumentov.

text a foto: Ľuboš Trubíni