Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Medzinárodné mlynárske sympózium vo Vrábľoch

Posledná májová sobota na Mašekovom mlyne bola zasvätená mlynárstvu. Presnejšie medzinárodnému mlynárskemu sympóziu, ktorého druhý ročník bol zameraný na minulosť a prítomnosť mlynov v Tekovskej stolici. Slovenská mlynologická spoločnosť a občianske združenie Fontis opäť privítali na pôde mesta Vráble špičku slovenských a českých historikov a etnológov, známych spisovateľov, potomkov mlynárskych rodín, archivárov i nadšencov, aby sa i tento rok podieľali svojimi hodnotnými prednáškami na programe sympózia. Svojou prítomnosťou nás poctil i primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth. Odborným garantom celého sympózia sa stal známy slovenský etnológ Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. Zazneli zaujímavé príspevky a podnetné diskusie, vynorilo sa množstvo tém a súvislostí... Jedným z hlavných cieľov nášho stretnutia bolo vyzdvihnúť význam mlyna ako centra remesla a technického kumštu, so špecifickým sociálnym postavením mlynára, jeho rodiny.

Dnes sa ukazuje mlynárske prostredie ako neprebádaný zdroj etnologického materiálu – ale aj ako významnej kultúrnej pamiatky a atraktívnej turistickej lokality. Poctou pre organizátorov bola prítomnosť Pavla Dvořáka – známeho historika a vydavateľa desiatok kníh, okrem iného aj publikácie Zamúčené histórie. Poobede sa rozozneli piesne folklórneho súboru Dolinka z Mane, ktorí nám okrem iného predviedli pásmo Ako sa pečie chlebík – od siatia pšenice, cez jej mlátenie a mletie, až po pečenie chleba.

Za dôležitý moment pokladáme nadviazanie spolupráce Slovenskej mlynologickej spoločnosti s českými kolegami Radimom Urbánkom, Luďkom Štěpánom a Janom Doubekom, ktorí sa intenzívne zaoberajú históriou, súčasným stavom a výskumom mlynov na území Čiech.

Účastníci minuloročného a tohtoročného Sympózia vytvorili členskú základňu novovzniknutej Slovenskej mlynologickej spoločnosti vo Vrábľoch, ktorá má svoju centrálnu mlynologickú spoločnosť v holandskom mesta Haag. Táto organizácia bude mať za cieľ mapovať pamiatky mlynov na Slovensku, archívnicku, muzeálnu a dokumentačnú činnosť, vyhľadávať žijúcich svedkov mlynárskeho remesla a prispieť k citlivému prístupu pri obnove pamiatok mlynov ako dôležitej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska. Výsledkom tohtoročného Sympózia bude vydanie zborníka všetkých prednášok, ktoré odzneli počas tohto medzinárodného podujatia.

Za pomoc pri organizácii tohtoročného Sympózia ďakujeme mestu Vráble, menovite primátorovi mesta Ing. Tiborovi Tóthovi, ďalej Ing. Jurajovi Čokynovi, vedúcemu Oddelenia kultúry a športu za finančnú podporu z programu „Urobme si akciu“, pani Elene Svatíkovej, vedúcej finančného oddelenia za ochotnú spoluprácu, rodine Demešovcov z farmy Mašekov mlyn, riaditeľovi banky Dexia Vráble Ing. Petrovi Zvalovi a Marošovi Bujňákovi z Včelej farmy Brezovica.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Bartovičová (25. jún 2006, Naše Vráble)